OKNA in VRATA NAGODE Logatec

1. OSNOVNI PODATKI PODJETJA

Podjetje: Okna in vrata Nagode d.o.o.
Sedež: IOC Zapolje I/3, Logatec
Matična številka: 6530427000
Davčna številka: SI61785881
TRR: SI56 0202 5026 0744 931

2. SPLOŠNO

S temi Splošnimi pogoji poslovanja podjetja Okna in vrata Nagode d.o.o. z sedežem IOC Zapolje I/3 Logatec (v nadaljevanju prodajalec) in kupec dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih, ki veljajo v primeru naročila blaga in storitev, ki jih dobavi / izvrši prodajalec. Ti Splošni pogoji poslovanja ( v nadaljevanju Pogoji) veljajo tudi v primeru, ko prodajalec izvrši le prodajo ali opravi le storitev.

Prodajalci so vse pravne in fizične osebe, ki delno ali v celoti opravljajo storitve v imenu prodajalca.

V kolikor se splošni pogoji kupca razlikujejo od prodajalčevih, se uporabljajo pogoji prodajalca. Splošni pogoji poslovanja podajalca so veljavni v vseh primerih, tudi če niso bili izrecno omenjeni.

V kolikor je posamično določilo teh Splošnih pogojev poslovanja neveljavno, to ne vpliva na veljavnost ostalih določil.

3. PONUDBE

Prodajalec sprejema naročila, prodaja blago ter izvršuje storitve v skladu s temi Pogoji. Prodajalec izdela ponudbo na podlagi popisa ali izmer. Če prodajalec ponudbo pripravi po strankinem popisu, je le-ta informativne narave. Točno ponudbo se pripravi po izmeri.

Prodajalec ne opravlja statičnih izračunov. Spremembo naročil zaradi statičnih izračunov in stroške povezanih z spremembo krije kupec.

Cene so fiksne za proizvode in storitve iz ponudbe. Alternativne pozicije niso zajete v seštevku pozicij.

Na merilnem listu oz. ponudbi so navedene zunanje mere slepega okvirja oz. zunanje mere okna. Vse skice so risane pogled od noter. Enako velja za vhodna vrata. Izjema je samo model, izgled vhodnih vrat, ki je na skici prikazan gledano od zunaj. Skice so zgolj simbolne in ne odražajo dejanskega opisa. Natančen opis je naveden na ponudbi.

V primeru, da gre za prodajno in vgradnjo stavbnega pohištva v stanovanjski objekt kupca, ki ni davčni zavezanec (fizična oseba), se na ponudbi obračuna znižana stopnja davka (9,5%). Če kupec drugače ne opozori prodajalca, se smatra, da je kupec lastnik objekta, za katerega je izdelana ponudba v katerem skupna bivalna površina ne presega 250 m2. S tem ima kupec pravico do obdavčitve po znižani stopnji. Za vse ostale primere se obračuna 22% davčna stopnja.

Kupec je pred potrditvijo ponudbe, plačila are, dolžan natančno preveriti ponudbo (skice, podatke ipd.). V primeru nejasnosti mora od prodajalca zahtevati pojasnitev nejasnih podatkov, ki bi lahko vodili do napačnih tolmačenj izvedbe, mer ali obračuna. Kasneje ugotovljene nejasnosti niso in ne morejo biti predmet reklamacijskih zahtevkov ali zahtevkov po spremembi naročila kupca.

Veljavnost ponudbe je navedena na ponudbi. V tem času prodajalec kupcu zagotavlja cene in proizvode, navedene na ponudbi.

V kolikor v ponudbi ni izrecno navedeno, v ponudbo niso zajeta dela, ki pa so lahko potrebna za uspešno vgradnjo stavbnega pohištva:

• uporaba avtodvigala,

• uporaba dvižne ploščadi,

• uporaba dvižne košare,

• postavitev gradbenega odra,

• uporaba in najem pajka in vakuumske roke,

• pridobitev soglasij kje so zakonske omejitve (npr: mestna jedra).

Stroške bo prodajalec dodatno obračunal kupcu, v kolikor te postavke niso bile izrecno navedene na ponudbi. Kupec se sprejetjem ponudbe zavezuje, da bo poravnal nastale stroške.

4. MERITVE

Meritve opravlja pooblaščena oseba prodajalca. Ob tem opravi osebni pregled mesta izvajanja del. Kupec mora biti ob izmeri prisoten. V kolikor meritve izvaja kupec sam, prodajalec ne odgovarja za napake, ki izhajajo iz napačnih meritev. Enako velja v primeru posredovanja naročila po pošti ali po elektronski pošti, brez predhodno opravljenih izmer s strani prodajalca. Kadar na željo kupca prodajalec poda mere elementov, teh pa zaradi različnih okoliščin ni možno preveriti na mestu izvajanja del (npr. mesto vgradnje še ni pripravljeno za pregled izvajanja del ipd.), prodajalec prav tako ne odgovarja za napake, ki izhajajo iz napačnih mer. Ob izmeri je potrebno definirati način vgradnje (smeri odpiranja, stran upravljanja senčil, zagotoviti višinsko točko-vag ris, definirati višino tlaka, odmik oken od zunanjega roba zidu, končno debelino toplotnega ovoja ...)

Kupec je dolžan merilca opozoriti na morebitne skrite ovire (skrita instalacija, slabo izdelan omet ipd.). V nasprotnem primeru kupec prevzema odgovornost za stroške poškodb ob montaži.

Pri novogradnji ali adaptacijah, kjer se izdelajo novi tlaki, je kupec pred meritvijo dolžan pripraviti »meter ris« oziroma »vag ris«, sicer prodajalec ne odgovarja za višino elementov.

V primeru napake v izmeri s strani prodajalca, bo prodajalec napako odpravil.

V primeru zahtev kupca, ki so strokovno nesprejemljive, prodajalec kupca nanje opozori. Če kupec kljub opozorilu vztraja pri svojih zahtevah, je prodajalec oproščen vsakršne odškodninske odgovornosti. Kadar zahteve kupca niso v skladu s standardni stroke, si prodajalec pridržuje pravico do spremembe garancijskih pogojev.

Kupec je z naročilom upravičen do ene izmere na objektu, za nadaljnje meritve je prodajalec upravičen zaračunati 200 eur po meritvi. Če je objekt v tujini, se zaračuna višja cena, o kateri se predhodno obvesti kupca. V primeru, da kupec po opravljenih meritvah s strani prodajalca, ponudbe ne sprejme, se plačilo opravljenih storitev ne vrne.

5. POTRDITEV NAROČILA

Kot potrditev prodajalčeve ponudbe in pogojev poslovanja šteje:

• v primeru poslovanja s podjetji: podpisana pogodba, poslana naročilnica (po dogovoru) oz./in plačana ara;

• delno ali celotno plačilo ponudbe,

• izpolnitev drugih pogojev, ki so navedeni v sami ponudbi.

• druga dejanja, če gre za stalno poslovno navezo in ga prodajalec šteje za relevantnega.

S plačilom are najmanj 60 % vrednosti ponudbe na trr proizvajalca in predložitvijo vseh potrebnih tehničnih podatkov podjetje kupcu zagotavlja rok dobave in končno ceno. Spremembe končnih podatkov po tem terminu niso več mogoče in lahko vplivajo na rok dobave in vrednost naročila. Vrednost do plačila celotne ponudbe je treba poravnati tri dni pred montažo, če ni s pogodbo dogovorjeno drugače.

Naročnik s plačilom najmanj 10 % vrednosti naročila in predložitvijo tehničnih podatkov rezervira informativni rok dobave. V primeru, da pride v času od plačila rezervacije termina do pridobitve vseh tehničnih detajlov s strani stranke do sprememb cen materialov, si pridružujemo pravico do spremembe cen. V takem primeru vam pošljemo novo ponudbo, ki jo pred pričetkom izdelave uskladimo in potrdimo z obeh strani.

Po potrditvi naročila prodajalec na željo kupca posreduje skice stavbnega pohištva.

6. CENE IN POGOJI PLAČILA

Cene so določene in izražene v eurih. Cene na enoto so prikazane brez davka na dodano vrednost. DDV se izračuna in je prikazan posebej.

Cene so fiksne za proizvode in storitve iz ponudbe. Alternativne pozicije niso zajete v seštevku pozicij. Prosimo, da preverite vse količine in podatke in nam sporočite morebitna odstopanja. Le-te se smatrajo za potrjene s plačilom avansa/are. Naročnik s plačilom are potrjuje, da mu je poznan opis pohištva, obdelav in vzdrževanje in da se strinja s Splošnimi pogoji poslovanja, ki so dostopni na spletni strani: https://www.nagode.si/splosni-pogoji-poslovanja/ . Na željo naročnika vam splošne pogoje pošljemo tudi prek el. pošte.

V plačani ari je upoštevan popust, s katerim so priznane obresti na preplačilo po 41. členu ZVPot (Ur.l.RS 14/03)

Nekatere postavke že vključujejo montažo, nekatere pa ne. V kolikor postavka ne vključuje montažo, je ta prikazana in obračunana posebej.

Prodajalec ima pravico do sprememb cen, če se spremenijo količine, barva, mere ali katerakoli druga dejstva, ki so osnova za izračun cene. Prodajalec kupcu zaračuna dobavo blaga in izvedbo storitev po cenah, ki so navedene v ponudbi.

Kadar je v ponudbi več popustov, se te med seboj ne seštevajo. Vsak naslednji popust se obračuna od nove osnovne cene.

Prodajalec za sprejem naročila zahteva vplačilo are, skladno z 3. odstavkom 41. člena skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS št. 98/2004 s kasnejšimi dopolnitvami).

Plačilnih pogojev je več:

Opcija 1: Prodajalec prevzame montažo. 60% avans ob naročilu, 40% avans pred izdobavo in montažo;

Opcija 2: Prodajalec ne prevzame montaže. 60% avans ob naročilu, 40% avans pred izdobavo blaga.

Opcija 3: Po dogovoru s pogodbo.

V primeru 100 % plačila ponudbe, prodajalec kupcu nudi dodatni 3 % popust.

Kupec poravna kupnino na transakcijski račun naveden na ponudbi.

V primeru ko kupec zamuja s plačilom ali materiala in storitev ne plača, prodajalec izstavi opomin. Blago je tudi po izročitvi kupcu v lasti proizvajalca dokler kupec ne poravna celotne kupnine. Do plačila celotne kupnine je kupec z blagom dolžan ravnati v smislu dobrega gospodarjenja.

V primeru neplačila oz. zamude s plačilom si prodajalec pridržuje pravico vzeti blago nazaj, kar mu kupec dovoljuje in omogoči prodajalcu neoviran dostop do teh elementov ter odvoz.

V primeru vgradnje elementov, za katere ni poravnana kupnina, si prodajalec pridržuje pravico do povračila koristi, ki jih je imel kupec.

7. DOBAVNI ROK

Dobavni roki se določajo glede na vsebino ponudbe, upoštevajoč zasedenost poslovnega procesa. Dobavni roki, navedeni na ponudbi, so informativne narave.

Dobavni roki začnejo teči pet delovnih dni po prejemu are na transakcijski račun prodajalca in ko so znani vsi podatki, potrebni za izdelavo stavbnega pohištva.

V kolikor se v času izvedbe posla ugotovi, da je za pravilno in strokovno izpolnitev posla potrebno dodatno razjasniti tehnična vprašanja, ki jih kupec in prodajalec nista predvidela pred potrditvijo, se rok ustrezno podaljša.

V kolikor v obdobju po potrditvi kupec zahteva spremembo iz potrjene ponudbe, ali dobavo dodatnih elementov ter storitev, se dobavni rok ustrezno podaljša.

Prodajalec pisno, ustno ali na kak drug primeren način obvesti stranko o datumu dobave in montaže.

Kadar ponudba ne zajema montaže, kupec blago prevzame na sedežu podjetja, razen če je ob potrditvi ponudbe dogovorjeno kako drugače.

Če kupec blago prevzema sam je dolžan blago pregledati in prodajalca opozoriti na morebitne pomanjkljivosti. Kasnejših reklamacij prodajalec ne upošteva.

V primeru, da je dobavni rok podaljšan s strani prodajalca, se lahko kupec in prodajalec dogovorita za razumno podaljšanje roka brez povračila škode zaradi zamude.

Zaradi trenutnih razmer na trgu lahko prihaja do zamud pri dobavi materiala, kar posledično lahko vpliva na zgoraj navedene roke. V tem primeru si pridružujemo pravico do spremembe napovedanega roka.

Za zamude pri dobavi prodajalec ne izplačuje zamudne obresti.

8. MONTAŽA

Montaža zajema raznos in montažo oken in/ali vrat pripravljene odprtine, s potrebnim materialom glede na vrsto montaže. Montaža ne zajema demontaže starih oken, obdelave špalet, mizarskih, zidarskih in pleskarskih del. Prav tako ne vključuje montaže zaključnih letvic, polic, zunanjih rolet, žaluzij itd. Montaža naštetih elementov je obračunana posebej.

Kupec je dolžan pred montažo zaščititi svojo lastnino.

Prodajalec si pridržuje pravice do korektur dimenzij stavbnega pohištva in predvidenega načina vgradnje, za zagotovitev strokovne vgradnje, v kolikor se pojavijo nepredvidene okoliščine. Takšni primeri se pojavijo predvsem pri zamenjavi starih oken ipd.

Demontaža, zajema demontiranje starega stavbnega pohištva. Pri demontaži starih oken se stari podboji izrežejo. Pri procesu se lahko odkruši špaleta, kar je posledica slabe priprave ali dotrajane špalete in prodajalec za poškodbe ne odgovarja.

Odvoz in reciklažo starih oken izvrši prodajalec samo kadar je to vključeno v ponudbi. V nasprotnem primeru je to dolžan urediti kupec.

Kadar je v ponudbi vključena obdelava okenskih špalet z mavčnimi ploščami, ta zajema izdelavo do 1.faze: montaža plošč, fugiranje stikov in pritrdilnih mest ter obdelavo stikov z bočnimi elementi. Zaključna obdelava in beljenje ni nudena.

V primeru, da prodajalec ali njegov pooblaščeni izvajalec ne vrši montaže stavbnega pohištva, prodajalec ne da garancije vezano na montažo, nepravilnosti, poškodbe in na posluževanje z okovjem.

V kolikor se kupec pri novogradnji odloči za montažo po RAL smernicah, mora kupec špalete zidarsko-gladko obdelati. V ponudbi je navedena predvidena ral montaža. Prodajalec si pridružuje pravico, da vrsto ral montaže izbere monter na objektu, ob presoji, katera vrsta je najbolj primerna.

Dodatna dela, ki jih prodajalec izvede in niso navedena v ponudbi (razbijanje zidu, zidarska dela, silikoniranje, opažanje. Oplesk ipd.) se obračuna dodatno.

V času montaže je kupec dolžan zagotoviti zavarovanje in zaščito objekta. Kupec je pred montažo dolžan odstraniti vse ovire, ki bi motile tekoč potek montaže in tako omogočiti neoviran potek montaže. Dodatna dela se računajo. Kupec je ob montaži zagotoviti prost dovoz tovornega vozila in dostop do objekta, ter brezplačno priskrbeti električno napetost 220V.

Prodajalec ne izvaja elektro napeljav in priklopov.

Pri vgradnji oken (novogradnjah) je treba prostore redno prezračevati in odvajati prekomerno vlago, ki nastaja zaradi sušenja ometov in tlakov, saj prekomerna vlaga v prostoru lahko začasno vpliva na funkcionalnost stavbnega pohištva. Situacija se stabilizira, ko je vlažnost v prostoru normalna. Začasna nefunkcionalnost stavbnega pohištva (krivljenje, trdo zapiranje ...) ni predmet reklamacije. V primeru, ko so okna na željo kupca vgrajena na zunanji rob fasade je okenski okvir in vgradni spoj med oknom in konstrukcijo stavbe do izdelave toplotnega ovoja izpostavljen padavinam. V izjemnih vremenskih razmerah bi lahko prišlo do vdora vode med okvir okna in predokensko senčilo, zato mora kupec vgradni spoj ustrezno zaščititi in s tem preprečiti morebitno zamakanje, ki ne more biti predmet reklamacije. Sanacija morebitnih poškodb, ki nastanejo pri demontaži zaradi dotrajanosti fasade, ni predmet te ponudbe, zato morebitna popravila kupec opravi v lastni režiji. Zaščito in zavarovanje objekta v fazi montaže zagotovi naročnik. Elektro inštalaterska dela niso predmet ponudbe. Zaključnih gradbenih in pleskarskih del, kot je npr. obdelava zidnih špalet, ne nudimo. V ceni tudi ni pokrivnih kapic.

Lesena vhodna vrata morajo imeti ustrezno velik nadstrešek.

Elektro inštalaterska dela in programiranje prstnih odtisov niso predmet ponudbe. V primeru senčil z vgrajenimi elektromotorji lahko ob posegu v elektroinštalacije oz. ob vzpostavitvi prenapetosti v inštalacijah pride do poškodb oziroma izbrisov končnih točk senčila. To ni predmet reklamacije.

V kolikor kupec naroči napačen izdelek ali po naročilu odstopa od medsebojnih obveznosti je prodajalec upravičen zahtevati povračilo nastalih stroškov.

V kolikor prodajalec zagotovi dostavo brez montaže, je kupec dolžan ob prevzemu preveriti vse elemente in v roku 5 delovnih dni pisno sporočiti prodajalcu morebitne napake. V kolikor kupec tega ne stori se smatra da so bili prevzeti brezhibni elementi.

Kupec mora biti ob začetku montaže obvezno prisoten osebno ali po pooblaščeni osebi in prevzeti blago.

Ob zaključku montaže je Kupec dolžan z monterjem pregledati objekt in podpisati zapisnik o montaži, v katerega se zapišejo vse pripombe in dogovori. V primeru, da kupec ob zaključku ni prisoten, se smatra, da je blago prevzeto brez napak oz. morebitnih pomanjkljivosti.

Ob dostavi v tujino je kupec dolžen prodajalca opozoriti na specifične zahteve posamezne države. V ta namen mora kupec že ob samem povpraševanju podati vse specifične zahteve in te preveriti pred naročilom. V kolikor kupec ne zagotovi ali pravočasno posreduje vseh zahtev je kupec odgovoren za vse izdelke, ki morebiti en ustrezajo zahtevam posamezne države.

V primeru, kadar je montaža le delno zaključena in se na željo kupca prestavi preostanek montaže, je kupec še vedno dolžan poravnati vse svoje obveznosti do prodajalca, kot je predhodno dogovorjeno.

9. GARANCIJA

Velja generalna 2-letna garancija za lastnosti in funkcionalnost naslednjih izdelkov: lesena okna in vhodna vrata, pvc okna in vhodna vrata, pvc/aluminij okna, rolete in komarniki; prav tako zagotavljamo 2-letno garancijo: proti rjavenju vratnega in okenskega okovja v prostoru; proti barvnim spremembam, zunanjim razpokam ter neprepustnosti vode na policah prevlečenih z umetno maso ter izdelanih iz umetnega kamna, proti barvnim spremembam in zunanjim razpokam na sestavnih delih aluminijastih in pvc rolet in komarnikov. 5 let garancije nudimo na vgrajeno steklo, 3 leta na lastnosti in funkcionalnost les/aluminij oken in vhodnih vrat.

Garancije na oljene površine in polkna ne nudimo.

Prodajalec jamči za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga končnemu kupcu. Garancija velja za območje Republike Slovenije.

Vsi garancijski pogoji so zapisani v garancijskem listu, ki ga kupec prejme z računom.

Podjetje Okna in vrata Nagode d.o.o. za svoje izdelke zagotavlja, da so izdelani pod pogoji, ki jih predpisuje standard za označevanje s CE-znakom. Na zahtevo kupec vse podatke prejme od prodajalca.

Čas, v katerem prodajalec zagotavlja nadomesten dele, je 3 leta po poteku garancijske dobe.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti proizvajalca za napake na blagu.

Kupec je za uveljavljanje garancije dolžan podatki pisno prijavo, v kateri je potrebno navesti naslov kupca, telefonsko številko, natančen opis napake, ter številko dobavnice ali računa.

Če je reklamacija utemeljena, se prodajalec obvezuje, da bo v garancijskem roku na svoje stroške odpravil morebitne napake ali okvare na osnovi dogovora s kupcem, upoštevajoč določbe Zakona o varstvu potrošnikov.

Prodajalec si pridržuje pravico, da v garancijske zahtevke izpolnjuje s popravilom elementov ali z novim elementom. Garancijsko jamstvo je prenosljivo in ni vezano na pravnega lastnika.

Proizvajalec jamči, da bo v času trajanja garancijskega roka zagotovil servisno vzdrževanje in potrebne nadomestne dele. Proizvajalec bo po poteku garancijskega roka zagotavljal proti plačilu popravilo, vzdrževanje in nadomestne dele izdelkov v skladu z zakonom o varstvu potrošnikov.

Izdelki so lahko sestavljeni iz več sestavnih delov, za katere veljajo različni garancijski pogoji.

Po dveh letih se kupec ne more več sklicevati na morebitne napake opravljenega dela.

Za lastne izdelke prodajalec daje dvoletno garancijo oziroma kot je navedeno v garancijskem listu. Za druge izdelke velja garancijska doba proizvajalca.

V nasprotnem primeru ne more uveljavljati kakršnihkoli zahtevkov.

V primeru, da je kupcu nastala škoda iz razlogov nastalih na strani prodajalca, najvišji znesek odškodnine ne more presegati 10 % vrednosti sklenjenega posla brez DDV-ja. Prodajalec ni odgovoren za nastalo škodo, če je le ta nastala zaradi kršitve pogodbe iz vzroka malomarnosti.

Vsa dodatna dela, ki jih na izdelku izvaja kupec in lahko vplivajo na kvaliteto in funkcionalnost izdelka izključujejo garancijo.

9.1 LES

Les je naravni material, zato barvne in strukturne razlike ne morejo biti predmet reklamacije. Ob ponovnem naročilu barvne razlike niso in ne morejo biti predmet reklamacije. Macesen je les, ki vsebuje veliko smole in je posledično naravno bolj odporen proti vremenskim vplivom. Pod vplivom sončnih žarkov lahko smola izhaja na zunanjo površino in prihaja do smoljenja. Ta pojav je pogojen z značilnostmi lesa kot surovine in ga ni mogoče preprečiti. Izhajanje smole ni predmet reklamacije. Smoljenje je mogoče tudi pri drugih vrstah lesa, kar ni predmet reklamacije. Les, še posebej macesen, je tudi zelo občutljiv na apno in v stiku z njim na stavbnem pohištvu nastanejo temni madeži, ki jih ni mogoče odstraniti. Kupec mora stavbno pohištvo po montaži oz. pred nadaljnjimi gradbenimi deli zaščititi, da ne pride v stik z fasadnimi in drugimi gradbenimi lepili in premazi, ki lahko kemično reagirajo in pustijo posledice tudi na ostalih delih stavbnega pohištva.

Hrasov les vsebuje naravno kemijsko snov tanin, ki pod posebnimi pogoji lahko reagira z vodo in vlago. To se zgodi v primeru, če površina dlje časa ostaja mokra (padavine, vlaga). Oz se les navlaži ali napoji z vodo. Rezultat kemijske reakcije je lisasto obarvanje hrastovega lesa v temnejšem rumenkastem do skoraj črnem tonu, ki je opazno skozi z lazuro lakirano površino lesa. Gre za naraven kemijski pojav, ki ga ni moč preprečiti zaradi tega tovrstna obarvanja pri hrastu kot posledica kemijske reakcije vode s taninom niso razlog za reklamacijo izdelka. Hrastov les pod vplivom UV žarkov sčasoma naravno trajno spremeni barvni ton, kar lahko privede do barvnih razlik lesenih površin izdelka. Temnejše lakirane površine na močnem soncu zaradi sušenja lesa lahko močneje razpokajo, kar pa ni vzrok za reklamacijo. Les je naraven material, zato barvne in strukturne razlike ne morejo biti predmet reklamacije.

9.2 POVRŠINSKI PREMAZI

Pri stavbnem pohištvu uporabljamo 4-sistemsko zaščito (utrjevalec, vodni lazurni temelj, lazurni lak polnilec, končna debeloslojna lazura). Uporaba olja je primerna za zaščito stavbnega pohištva iz macesnovega in hrastovega lesa, saj sti lesni vrsti, ki sti zelo odporni proti vremenskim vplivom. Okna iz smreke se lahko olji samo na odgovornost kupca. Olje je na stavbno pohištvo nanešeno dvakrat. Da bi ohranili lepoto oljene površine tudi po vgradnji, je treba nanos olja na oknih na zunanji strani obnoviti vsaj enkrat na leto. Na vremensko bolj izpostavljenih delih hiše je treba premaz po potrebi obnoviti tudi pogosteje. Olje se na stavbno pohištvo nanaša s krpo. Krpo pomočite v olje in z njo nato z zunanje strani premažete stavbno pohištvo. Pred nanosom je z oken treba očistiti prah in umazanijo; okvirjev pa se pred nanosom olja ne brusi. Ker gre pri oljenju za zaščito lesa z naravnimi materiali in ker pri tem uporabljamo brezbarvna olja, na oljene površine ne dajemo garancije. Obstoječe naravne barvne razlike med furniranimi in deli vhodnih vrat izdelanimi iz masivnega lesa niso predmet reklamacije. Barvni ton lesene površine namreč določa naravna barva samega lesa. Barva in struktura povšine lahko odstopa od referenčnih barvnih vzorcev, ker so le-ti lahko le približek naravni strukturi. UV-obstojnost pri oljenih lesenih površinah je omejena. Oljene lesene površine ne ustrezajo zahtevam standardov glede debeline premazov lesenega stavbnega pohištva in so na voljo le na izrecno željo in odgovornost naročnika.

Odstopanje barvnega tona med barvnimi vzorci lesa v primerjavi z dejansko izvedbo naročila so možni in niso predmet reklamacije. Les je naravni material, zato barvne in strukturne razlike ne morejo biti predmet reklamacije. Enkrat letno priporočamo uporabo negovalnega mleka iz našega seta za vzdrževanje.

9.3 STEKLO

Varnostno steklo je priporočljivo za površine pod višino doprsnega zidu, ki v primeru razbitja stekla preprečuje nevarnost težkih ureznin. V številnih državah je to zakonsko obvezno in predpisano v standardu ONORM B3716-1. Vendar je tudi v državah z drugačnimi zakonskimi predpisi uporaba varnostnega stekla priporočljiva za zaščito pred nevarnostjo poškodb. Če v ponudbi doplačilo za varnostno steklo ni navedeno, vam ga z veseljem posredujemo. Opozarjamo, da je naročilo brez varnostnega stekla povezano s smrtno nevarnostjo in podjetje Okna in vrata Nagode d.o.o. ne odgovarja za morebitne pravne posledice. Dodatna investicija preprečuje nevarnost nesreč. Zaradi neenakomernega segretja, senčenja ali pokritje stekla se lahko pojavijo temperaturne razlika nad 40°K (pri navadnem prozornem steklu). Posledično lahko pride do sprememb napetostnega ravnovesja in končno do termičnega loma stekla. V takšnem primeru ne gre za napako pri obdelovanju ali proizvodnji, ampak neizogibno lastnost materiala, zato termično lom stekla ni predmet reklamacije. V primeru uporabe kaljenega (varnostnega) stekla se zelo zmanjšajo nevarnosti razpok v steklu zaradi napetostnih sprememb.

Do rosenja stekel iz zunanje strani lahko pride zaradi specifičnih mikroklimatskih pogojev in je posledica visoke izoaltivnosti stekla. Pojav je fizikalne narave in ni predmet reklamacije. Moderen način gradnje in vedno boljši tesnilni materiali so privedli do tega, da je vedno manj cirkulacije zraka v notranjosti zgradb. Pri običajnem zračenju pogosto v notranjost ne pride dovolj svežega zraka, zaradi česar lahko pride do nastanka plesni in škod zaradi povečanja vlage. Prodajalec priporoča skrbno izdelavo načrta za zračenje. Vlaga v prostoru mora biti trajno pod 55 % relativne vlage, sicer ni možno izključiti poškodb na okenskih elementih zaradi povečane vlage. Priporočamo redno in pravilno zračenje, preprečevanje nadtlaka v gradbi, najboljšo možno cirkulacijo zraka na področju oken, zaves, notranje žaluzije in predmetih ob oknih, ki omejujejo dostop toplega zraka do oken.

V določenih situacijah, predvsem pri steklih z veliko površino, prihaja do neenakomernega ogrevanja s temperaturnimi razlikami več kot 40 stopinj celzija v steklu, pri čemer pride pri navadnih steklih do termičnega loma, ki ni predmet reklamacije. Z naročilom kaljenih stekel, lahko kupec v večini primerov prepreči termični lom z relativno nizkim vložkom poveča obstojnost steklenih površin.

Pri načrtovanju je potrebno paziti na povečan učinek ogrevanja pri steklenih spojih in vogalnih steklenih spoji, tako kot pri velikih steklenih površinah na splošno, da bi zmanjšali možnost kondenzacije.

V primeru kaljenih stekel lahko pride do vizualnih anomalij, ki so opazne kot valovitost površine in učinek mavrice – posledica anizotropije. Navedeno je možna posledica tehnologije kaljenega stekla, čemur se ni mogoče izogniti in ni obravnavano kot predmet reklamacije.

Na steklih, kjer je viden stekleni rok iz zunanje ali notranje strani, lahko zaradi tehnoloških značilnosti same proizvodnje stekel, pride na območju distančnika lahko do estetskih anomalij. Najpogostejše vizualne pomanjkljivosti na območju distančnika so lahko: zatečen butil ob robu distančnika, neporavnanost obeh distančnikov v medstekelnem prostoru, valovitost distančnika, viden srebrni rob skozi steklo. Vse te pomanjkljivosti so zgolj estetske in izhajajo iz tehnoloških postopkov izdelave stekel in niso predmet reklamacije. Posebnost kaljenega stekla je dejstvo, da se lahko brez vidnih zunanjih vplivov zlomi. Omenjeni pojav imenujemo spontani lom, ki ni predmet reklamacije. Povzročitelj je molekula, ki ima negativni temperaturni raztezek. Ko se molekula stekla med ohlajanjem skrčijo, se molekula nikljevega sulfida razširi. Če je molekula v sredini stekla, nastane lokalna napetost, ki lahko preseže natezno trdnost stekla in steklo zlomi. Čeprav je pojav zelo redek, lahko možnost spontanega loma skladno z zahtevami po EN 14179 minimiziramo, kar dosežemo tako, da stekla izpostavimo dodatnemu preizkusu, ki ga imenujemo tudi Heat Soak Test. Kaljena stekla standardno niso testirana s tem preizkusom,, se pa lahko ta preizkus opravi na zahtevo in doplačilo s strani kupca.

Med normalnimi stekli in kaljenimi stekli lahko zaradi različnih tipov nanosa prihaja do različnih barvnih učinkov od zunaj, predvsem pri oblačnem vremenu. Te razlike niso predmet reklamacije.

Lom stekla po vgradnji ni predmet reklamacije.

Na žvenketanje ter poves dekorativnih križev ni garancije.

Vizualna kvaliteta stekla se ocenjuje na podlagi Smernic za ocenjevanje vizualne kvalitete stekla za gradbeništvo.

9.4 KNAUF ZAKLJUČKI - izdelava okenski špalet (če so vključeni v ponudbo)

Mavčne plošče so obložene direktno na podlago ali na kovinsko podkonstrukcijo z vmesno izolacijo. Vogali so ojačani z aluminijastimi vogalniki, bandažirani z mrežico ter kitani z maso. V ceni je upoštevano bandažiranje z mrežico, alu vogalnik in osnovno kitanje z maso. Delo je narejeno do priprave za pleskanje. (To pomeni, da stranka pobrusi površine, ki so kitane. Če so globoki nanosi, mora stranka dodati sloj izravnalne mase, ponovno prebrusiti ter pobeliti špalete. Standarda debelina knauf plošč je 12,5mm.

Adaptacija nadokenske rolo omarice:

V kolikor menjajte staro nadokensko roleto za novo, je potrebno zaključiti prostor nad omarico ter narediti bočne zaključke, saj so novejše rolo omarice nižje za prib. 10 cm ter ožje zaradi načina vgradnje.

9.5 POLKNA

Lesena polkna so zunanji, zelo izpostavljen element stavbnega pohištva, na katerega ne dajemo garancije.

9.6. ELEMENTI Z NIZKIM PRAGOM

Elementi z BVK nizkim pohodnim pragom niso vodotesni in so primerni le za vgradnjo v področje stavb, ki so zaščitena pred direktnimi padavinami.

10. OSTALO

Nastavitev elementov ni predmet garancije. Prav tako garancija ne vključuje odprave napak, ki se pojavijo zaradi nepravilne uporabe stavbnega pohištva – odpiranje in zapiranje večjih elementov z eno roko. Stranka garancijo uveljavlja pisno s točno navedenimi napakami in priloženim računom. Če je reklamacija utemeljena, je prodajalec dolžan napako odpraviti v najkrajšem možnem roku oz. po zakonsko določenem roku 45 dni od pisne zahteve za odpravo napake. V primeru neopravičenega obiska serviserja se zaračunajo uro dela in stroški prihoda.

Čas, v katerem proizvajalec zagotavlja nadomestne dele, je 3 leta po preteku garancijske dobe.

Reklamacija ne pomeni, da sme kupec zadržati morebitne zneske, ki jih je še dolžan plačati. Kupec je seznanjen s tem, da je potrebno stavbno pohištvo redno servisirati in ga po potrebi nastaviti.

Nerazumevanje ponudbe, splošnih in garancijskih pogojev ni predmet reklamacije.

Kupec se strinja, da prodajalec hrani podatke o kupcu in jih ne posreduje tretjim osebam.

Vsi tehnični detajl, vzorci, prospekti, skice in podobno ostajajo intelektualna last prodajalca.

11. VZDRŽEVANJE

Kupec je dolžan vzdrževati in uporabljati izdelke po navodilih proizvajalca in dobavitelja, ki so dostopna na spletni povezavi: https://nagode.si/navodila-za-uporabo-in-vzdrzevanje/ Na kupčevo željo jih prodajalec pošlje tudi prek elektronske pošte.


Splošni pogoji poslovanja veljajo od 25. 4. 2022 do preklica.


Janez Nagode,
direktor Okna in vrata Nagode d.o.o.

Loading....
Zapri
Nazaj na vrh